Rekommendation – SE

 

 

Rekommendation om användning av cookies (pdf

Recommendation on the use of cookies and comparable technology (pdf)

 

Rekommendation om användning av cookies och jämförlig teknik

 

1. Introduktion

2. Användning av cookies

3. Information

4. Samtycke

5. Tolkning av Rekommendationen

6. Ansvar för Rekommendationen

7. Fortsatt arbete

Information om cookies och jämförlig teknik

1. Cookies

2. Reglering

—————————————————————–

Rekommendation om användning av cookies och jämförlig teknik

 

1. Introduktion

1.1. Syfte

1.1.1. Syftet med denna Rekommendation är att ge uttryck för god sed vid användning av cookies och annan sådan lagring respektive hämtning av information i användares utrustning som omfattas av 6 kap 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”).

1.1.2. Rekommendationen ger vägledning till hur information till användaren om användning av cookies kan presenteras och utformas och för bedömningen av när samtycke har lämnats. Den syftar även till att främja en utveckling av förutsättningarna för användaren att enkelt hindra användning av cookies i de fall där så önskas.

1.2. Tillämpningsområde

1.2.1. Det som stadgas om användning av cookies i denna Rekommendation gäller i tillämpliga delar även sådant annat förfarande som omfattas av den nämnda bestämmelsen i LEK. För enkelhetens skull kommer endast beteckningen ”cookies” att användas i denna Rekommendation för alla de förfaranden som omfattas.

1.2.2. Rekommendationen avser inte sådan lagring eller åtkomst av information som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt, eftersom dessa inte omfattas av bestämmelsen i LEK.

1.2.3. Rekommendationen omfattar endast användning av cookies för marknadsföringsändamål och annan affärsverksamhet. Det står dock alla aktörer fritt att iaktta Rekommendationen också vid annan användning av cookies. Exempel på sådan annan användning av cookies är den som görs av myndigheter och i icke-kommersiell verksamhet.

1.3. Ramverk för OBA

Vid tillämpning av denna Rekommendation ska även beaktas det Ramverk för intressestyrd online-annonsering (OBA) som antagits i april 2011 av EASA och IAB Europe.

2. Användning av cookies

2.1 All användning av cookies måste vara förenlig med tillämplig lag.

2.2 Användning av cookies i samband med marknadsföring eller annars i affärsverksamhet skall följa denna Rekommendation för att utgöra god sed och därmed uppfylla god marknadsföringsetik. Vid användning av cookies i sammanhang som vid behandling av personuppgifter bedöms som känsliga bör användaren överväga om ett uttryckligt samtycke är lämpligt.

2.3 Vid användning av cookies ska skäliga åtgärder vidtas för att motverka eventuella IT-säkerhetsrisker. Åtgärderna ska vara ägnade att säkerställa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för IT-säkerhetsincidenter.

3. Information

3.1. Skyltning

3.1.1. En webbplats som använder cookies ska skylta med upplysning om detta på framträdande plats. Skyltningen ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att webbplatsen använder cookies.

3.1.2. Skyltningen kan vara i ord eller bild, t.ex. i form av en ikon. Skyltningen ska vara klickbar och länka till fördjupad information om den användning av cookies som förekommer. Det är positivt om skyltningen är utformad så att den kan uppfattas av standardmässiga hjälpmedel för funktionshindrade.

3.1.3. Den ffördjupade informationen om cookies kan göras tillgänglig på samma webbplats som sätter cookien, eller på annan webbplats. Fördjupad information om cookies kan sammanställas på för detta syfte särskilt upprättad webbplats såsom t ex www.minacookies.se.

3.2. Innehåll

3.2.1. All information ska ges med ord eller bilder som är klara och lättbegripliga och gärna i format som kan uppfattas av standardmässiga hjälpmedel för funktionshindrade.

3.2.2. Information om användning av cookies ska ge en grundläggande orientering om vad cookies är och hur de tekniskt fungerar, utöver att informera om den specifika cookien och om ändamålet med användningen av den.

3.2.3. Informationen ska göra klart hur användaren ska gå tillväga för att neka eller återkalla samtycke till användning av cookies. Möjligheten att ändra webbläsarinställningar och att avlägsna vissa eller alla befintliga cookies från användarens utrustning ska belysas.

3.2.4. Ändamålet med användningen av cookien ska beskrivas så pass utförligt att användaren ges rimlig förutsättning att ta ställning till om samtycke ska lämnas eller inte.

3.2.5. Där tredjepartscookies används på webbplatsen ska detta framgå av informationen. Se vidare om tredjepartscookies i Bilagan till Rekommendationen.

3.3. Kontaktinformation

Varje webbplats ska ange kontaktinformation dit användaren kan vända sig för frågor avseende cookies som används av webbplatsen.

4. Samtycke

4.1. Kommunicering av samtycke

4.1.1. I enlighet med LEK får cookies endast användas med användarens samtycke.

4.1.2. Användaren kan lämna sitt samtycke på sätt som är ändamålsenligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. med hjälp av lämpliga webbläsarinställningar eller med andra medel. För det fall webbläsaren eller annan motsvarande utrustning saknar inställningsmöjlighet för vissa former av cookies fordras att samtycke uttryckts genom andra medel.

4.2. Lämnande av samtycke

Där kan lämna sitt samtycke på sätt som är ändamålsenligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. med hjälp av lämpliga webbläsarinställningar eller med andra medel. För det fall webbläsaren eller annan motsvarande utrustning saknar inställningsmöjlighet för vissa former av cookies fordras att samtycke uttryckts genom andra medel.

4.3. Nekande av samtycke

4.3.1. Användaren nekar i första hand sitt samtycke till användning av cookies genom lämpliga webbläsarinställningar eller en annan anordning.

4.3.2. Genom en tjänst på webbplatsen www.youronlinechoices.eu ges möjlighet för användaren att i vissa fall kunna välja bort användning av cookies efter individuellt önskemål.

4.3.3. Där användarens webbläsare eller annan motsvarande utrustning är inställd så att den är stängd för användning av cookies är det ett krav att detta respekteras. Har användaren avlägsnat en cookie får informationen från den avlägsnade cookien inte överföras till en ny cookie utan användarens uttryckliga samtycke.

5. Tolkning av Rekommendationen

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) granskar och prövar efter anmälan om viss användning av cookies för marknadsföringsändamål är förenlig med denna Rekommendation.

6. Ansvar för Rekommendationen

Denna Rekommendation har tagits fram i samarbete mellan följande organisationer och
företag:

Organisationer
IAB Sverige, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, Sveriges Annonsörer, Sveriges
Kommunikationsbyråer, Sveriges Mediebyråer och Tidningsutgivarna.

Företag
Adform, Eniro, Google, Microsoft, Specific Media, TradeDoubler och Vendemore.

Samarbetet har även innefattat diskussioner om Rekommendationens innehåll med myndigheter som Post- och telestyrelsen och Datainspektionen samt organisationer som ICC Sverige och Sveriges Konsumenter. Dessa samtal innebär dock inte att samtalspartnern har godkänt eller på annat sätt anslutit sig till Rekommendationen.

7. Fortsatt arbete

Tillämpningsområdet för Rekommendationen är i kontinuerlig utveckling. Rekommendationstexten avses därför att efter behov uppdateras från tid till annan så att den avspeglar förändringar i teknik och affärsmodeller i Sverige och inom den Europeiska Unionen.

 

Information om cookies och jämförlig teknik

 

1. Cookies

1.1. Vad är cookies?

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Datoranvändaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas.

Det mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

Cookies används som verktyg bl.a. för att:
• lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc)
• koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information
• möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och därmed
samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas
• koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes transaktioner i
e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till webbplatsen och
annonsnätverken
• samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa innehållet
och reklamen på besökta webbplatser till dessa beteenden.

Den beteendebaserade anpassning som görs är mycket betydelsefull för användarupplevelsen av internet. Den reklam användaren exponeras mot blir typiskt sett mer relevant för denne. Det ökade värdet av den beteendebaserade reklamen bidrar i hög utsträckning till att attraktiva tjänster kan finansieras med reklam i stället för avgifter.

1.2. Förstapartscookies och tredjepartscookies

Skillnad görs mellan förstapartscookies och tredjepartscookies.

Förstapartscookies sätts av den webbplats som direkt anropas av användaren när denne anger
webbplatsens adress genom att skriva in text eller klicka på en länk.

Tredjepartscookies kommer ofta från annonser på den webbplats användaren har anropat.
Annonserna i sin tur hämtas då från en extern webbplats. Tredjepartscookies sätts också av
webbanalys- och trafikmätningsleverantörer som webbplatsen anlitar för att låta oberoende
företag mäta och utvärdera besökarna. Mätningarna används för att kunna validera
webbplatsens uppgifter till annonsörerna på antalet besökare, storleken på trafik, nådda
målgrupper och kampanjutfall.

Tredjepartscookies sätts och hämtas normalt med stöd av överenskommelse med den
anropade webbplatsen. Överenskommelse kan ta formen av en kedja av sinsemellan
oberoende överenskommelser där den anropade webbplatsen inte har en direkt
överenskommelse med den som sätter eller hämtar cookiesen.

1.3. Annan teknik som omfattas av Rekommendationen

Exempel på annan teknik som omfattas av denna Rekommendation är Local Shared Objects, Silverlight Isolated Storage, Google Gears och Internet Explorer userData för att nämna några exempel. Dessa har det gemensamt att de sparar och senare använder information i användarens utrustning men med andra tekniska verktyg än cookiemedel.

1.4 Ramverk för intressestyrd online-annonsering (OBA)

EASA/IAB Europes Ramverk för intressestyrd online-annonsering (OBA) tillämpas på användning av cookies och jämförbar teknik med fokus på beteende vid webbsurfning över tid och över webbdomäner som saknar ägarsamband, där tekniken används till att skapa intresseprofiler eller för att koppla surfvanor till sådana intresseprofiler i syfte att visa reklam anpassad till den webbsurfande personens intressen och preferenser.

Ramverket finns tillgängligt att laddas ned från www.minacookies.se.

2. Reglering

Användning av cookies regleras i 6 kap 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”). Från den 1 juli 2011 har lagbestämmelsen ändrats på så vis att cookies får användas bara om användaren får tillgång till information om för vilket ändamål cookies används och samtycker till den (se avsnitt 4 nedan om samtycke). Cookies får dock liksom tidigare alltid användas när det är nödvändigt för att överföra elektroniska meddelanden via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.

Ändringen i LEK av regleringen om cookies görs för att införa EU-direktivet 2009/136/EG. I inledningsavsnitt 66 till direktivet nämns cookies som ett exempel på legitima fall av sparande och senare hämtning av uppgifter i användares datorer.

I förarbetena till lagändringen uttalas att lagstiftningen så långt det är möjligt bör överlåta till marknadsaktörer och användare att utveckla normer för användningen av cookies som är anpassade till de praktiska förutsättningarna. Denna Rekommendation är ett exempel på sådan norm.

One thought on “Rekommendation – SE”

Kommentarer är stängda.

En rekommendation om användning av cookies